Obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení:

  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mojebrazilie.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu www.mojebrazilie.cz, Lukáš Vondrák, se sídlem Vrkoslavická 129/17, IČ: 72910267, DIČ: CZ7808043177, kontakt: info@mojebrazilie.cz, tel: 605 136 828, a kupujícího.
  2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
 2. Vymezení pojmů:

  1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
  2. Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
  3. Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
  4. Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  5. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách:

  1. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
  2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 4. Zboží:

  1. Internetový obchod mojebrazili.cz nabízí a dodává výrobky dovezené do ČR pouze oficiálními cestami (tj. od výrobce nebo od sprostředkovatelů). Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro ČR.
 5. Cena:

  1. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě dodavatele na adrese www.mojebrazilie.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.
  2. Ceny nabízené v internetovém obchodě kendama.cz platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu mojebrazilie.cz.
  3. Výjimečné situace: Pokud se z důvodu náhlé změny kursu CZK vůči USD nebo EUR nebo neočekávané změny obchodních podmínek výrobce nebo distributora daného produktu na českém trhu neočekávaně a výrazně změní cena nebo možnosti dodání produktu, je dodavatel oprávněn odmítnout plnění automaticky potvrzené objednávky.
 6. Platební podmínky:

  1. Za všechny dodávky platí objednatel předem (bankovním převodem předem) nebo při převzetí zboží hotově.
  2. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.
  3. Pro smluvní obchodní partnery zasílá dodavatel objednané zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.
 7. Doprava:

  1. Pro dodání objednaného produktu využívá internetový obchod mojebrazilie.cz zavedené dopravce, nejčastěji Českou poštu.
  2. Ceník dopravy včetně všech podmínek a příplatků je uveden na www.mojebrazilie.cz na stránce obchod, doprava.
 8. Termíny dodání:

  1. Kupující je předem informován o aktuální skladové dostupnosti nabízeného zboží. Převážná většina nabízeného zboží je držena skladem a obratem expedována.
  2. Všechny objednávky jsou expedovány následující den dle zvoleného způsobu dopravy. Z důvodu rychlé obrátky zásob může dojít k vyprodání zásob zvoleného produktu. Za tyto výjimečné situace se internetový obchod mojebrazilie.cz předem omlouvá.
  3. Kupujícím je oznamován stav objednávky emailem.
  4. Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.
  5. Není-li dodavatel schopen dodržet termín pro odeslání, může být s kupujícím dohodnut jiný termín dodání. V takovém případě má však kupující právo od smlouvy odstoupit.
 9. Reklamace:

  1. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen okamžitě reklamovat u dopravce neúplnost dodávky (počet balení) a fyzické poškození zásilky. O zjištěných vadách dodávky je povinen s dopravcem sepsat protokol.
  2. V případě vnějšího poškození obalu je povinen společně s dopravcem zásilku rozbalit a ověřit fyzický stav dodaného zboží. O zjištěných vadách dodávky je kupující, který není spotřebitelem, povinen s dopravcem sepsat protokol.
  3. Pokud nebude sepsán protokol dle bodu 1. popř. bodu 2. s dopravcem, nebude dodavatel akceptovat reklamace vad a nedostatků, které na dodaném zboží vznikly v důsledku chyby nebo nedbalosti dopravce. Doporučujeme kupujícíi poškozené zásilky nepřevzít a o této skutečnosti neprodleně informovat internetový obchod mojebrazilie.cz.
  4. Jakékoliv nedostatky zásilky z hlediska kompletnosti a úplnosti je povinen kupující, který není spotřebitelem, reklamovat bez zbytečné časové prodlevy, nejpozději však následující pracovní den po převzetí zásilky.
  5. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, předejdete tak sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména práva uplatnit reklamaci.
 10. Záruka:

  1. Internetový obchod mojebrazilie.cz poskytuje na dodané zboží záruku v minimálně zákonné délce 24 měsíců.
 11. Právo na odstoupení od smlouvy:

  1. V souladu s § 53, odst. 7 Obč.Z. má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující může realizovat toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy, doporučujeme splnění následujících podmínek:
   • Zboží nesmí být poškozeno
   • Zboží je pokud možno v originálním obalu
  2. Při nesplnění uvedených podmínek nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající avšak vůči spotřebiteli může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.
  3. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
  4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv:
   • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího.
   • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
  5. Vrácení peněz: peníze jsou vráceny nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího. Při učinění projevu vůle k odstoupení od smlouvy nám prosím sdělte způsob, jakým si přejete peníze vrátit. Před vrácením zboží je vhodné informovat dodavatele a tak předejít případnému nedorozumění. V případě, že bude zboží vráceno bez předchozí domluvy, peněžní částka bude zaslána na zpáteční adresu udanou na zásilce